سقط جنین

س 1261 رساله مقام معظم رهبری : آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادی جایز است ؟

جواب : سقط جنین به مجرد وجود مشکلات و سختی های اقتصادی جایز نمی شود

لینکستان